• banner

Dolandyryş klapan sesi we kawitasiýa

Dolandyryş klapan sesi we kawitasiýa

Giriş

Ses suwuklygyň klapan arkaly hereketinden emele gelýär.Diňe islenilmeýän seslere “ses” diýilýär.Eger ses belli bir derejeden ýokary bolsa, işgärler üçin howply bolup biler.Sesi hem anyklaýyş guralydyr.Ses ýa-da ses sürtülme bilen emele gelýändigi sebäpli, aşa ses, klapanyň içinde bolup biläýjek zeperleri görkezýär.Zyýan sürtülmäniň özi ýa-da titremesi sebäpli bolup biler.

Üç esasy ses çeşmesi bar:

-Mehaniki yrgyldy
- Gidrodinamiki ses
- Aerodinamiki ses

Mehaniki yrgyldy

Mehaniki yrgyldy, klapan komponentleriniň ýaramazlaşmagynyň gowy görkezijisidir.Döredilýän ses, adatça intensiwlikde we ýygylykda pes bolany üçin, adatça işgärler üçin howpsuzlyk meselesi däl.Wibrasiýa, kapasanyň klapanlary bilen deňeşdirilende baldak klapanlarynda has köp mesele.Keýp klapanlarynyň has uly goldaw meýdany bar we şonuň üçin titremäniň döremegine sebäp bolma ähtimallygy az.

Gidrodinamiki ses

Gidrodinamiki ses suwuk akymlarda öndürilýär.Suwuklyk çäklendirmeden geçende we basyş üýtgese, suwuklygyň bug köpürjiklerini emele getirmegi mümkindir.Muňa ýalpyldawuk diýilýär.Kawitasiýa köpürjikleriň emele gelýän, ýöne soň ýykylýan ýerinde-de bir mesele.Döredilýän ses, adatça işgärler üçin howply däl, ýöne gowy görkeziji
bölek böleklerine zyýan ýetirip biler.

Aerodinamiki ses

Aerodinamiki ses, gazlaryň turbulentligi bilen emele gelýär we esasy ses çeşmesidir.Döredilýän ses derejesi işgärler üçin howply bolup biler we akymyň mukdaryna we basyşyň peselmegine baglydyr.

Kawitasiýa we yşyk

Ingagtylyk

Ingagtylyk, kawitasiýanyň birinji basgançagydyr.Şeýle-de bolsa, kawitasiýa ýüze çykman, ýalpyldawuklygyň özi bolup biler.
Suwuklygyň käbiri bugda hemişelik üýtgese, suwuklyk akymlarynda ýüze çykýar.Bu, suwuklygyň gaz ýagdaýyna üýtgemegine mejbur edýän basyşyň peselmegi bilen ýüze çykýar.Basyşyň peselmegi, akymyň çäklendirilmegi bilen çäklendirmäniň üsti bilen has ýokary akym tizligini döredýär we şonuň üçin basyşyň peselmeginden emele gelýär.
Ingagtylyk bilen ýüze çykýan iki esasy mesele:

- Eroziýa
- Kuwwatlylygy peseltmek

Eroziýa

Ingagtylyk ýüze çykanda, klapan rozetkasyndan akym suwuk we bugdan durýar.Ingagtylygyň köpelmegi bilen bug suwuklygy göterýär.Akymyň tizliginiň artmagy bilen, suwuk, klapanyň içki böleklerine zarba urýan ýaly gaty bölejikler ýaly hereket edýär.Çykyş akymynyň tizligini, zyýany azaldýan klapan rozetkasynyň göwrümini köpeltmek arkaly peseldip bolar.Gatylaşdyrylan materiallary ulanmagyň wariantlary başga bir çözgüt.Burç klapanlary bu programma üçin amatly, sebäbi ýalpyldawuk bezegden we klapan gurnamasyndan has aşaky akymda ýüze çykýar.

Potensialy peseltmek

Haçan-da akym ýalpyldawuk bolşy ýaly bugda bölekleýin üýtgese, tutýan meýdany köpelýär.Elýeterli meýdanyň azalmagy sebäpli, klapanyň has uly akymlary dolandyrmak ukyby çäklidir.Boýalanan akym, akymyň kuwwaty bu görnüşde çäklendirilende ulanylýan termin

Kawitasiýa

Kawitasiýa, bugyň suwuklyga gaýtarylmagy üçin çykýan akymda basyşyň dikeldilmeginden başga, ýalpyldawuk bilen deňdir.Kritiki basyş suwuklygyň bug basyşydyr.Ingagtylyk, bug bugynyň aşagyndan basyş düşende, klapan triminiň aşaky akymynda ýüze çykýar we basyş bug basyşyndan ýokary bolanda köpürjikler ýykylýar.Köpürjikler ýykylanda, akym akymyna güýçli zarba tolkunlaryny iberýärler.Kawitasiýa bilen baglanyşykly esasy alada, klapanyň bezegine we göwresine zeper ýetmekdir.Bu, ilkinji nobatda köpürjikleriň çökmegi bilen ýüze çykýar.Kawitasiýanyň ösen derejesine baglylykda onuň täsiri a-dan üýtgäp biler
Klapana we aşaky turbalara agyr fiziki zeper ýetirýän gaty şowhunly gurnama enjamlar az ýa-da enjamlar bilen ýumşak ses eşidilýär, agyr kawitasiýa şowhunly we klapanyň içinden çygly akýan ýaly bolup biler.
Öndürilen ses, şahsy howpsuzlyk nukdaýnazaryndan uly alada däl, sebäbi ýygylygy we intensiwligi pes we işgärlere kynçylyk döretmeýär.


Iş wagty: 13-2022-nji aprel