• banner

Pnewmatik dolandyryş klapan bir oturgyç

Pnewmatik dolandyryş klapan bir oturgyç

Gysga düşündiriş:

Pnewmatik dolandyryş klapan, silindri herekete getiriji we klapan pozisiýasy, kömekçi, öwrüjisi, elektromagnit klapan, klapan, gaz baky, klapan, wyklýuçatel ýa-da proporsional sazlaýjy, gözegçilik üçin silindr ulanyp, gysylan gazdyr. Gurluşy gurşap almak üçin turbany sazlamak üçin senagat awtomatlaşdyryş dolandyryş ulgamy: akym, basyş, temperatura, dereje we beýleki dürli parametrler.Pnewmatiki gözegçilik klapan ýönekeý, çalt seslenme we içinden howpsuz, partlama garşy çäreleri görmegiň zerurlygy ýok.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pnewmatik dolandyryş klapany Ulanyş we aýratynlyklar

Dogry burç öwrüminiň pnewmatik dolandyryş klapan gurluşynyň 1 amaly we aýratynlyklary, klapan pozisiýasynyň ulanylmagyny goldaýar, gatnaşygy sazlap bolýar;Dürli ýagdaýlarda bahalandyrylan akym koeffisiýenti, sazlanylýan gatnaşygy, oňat möhürleme täsiri bilen, duýgur, kiçi göwrümli, dik gorizontal gurnamanyň işleýşini kadalaşdyrýan V klapan sazlamasy.Gaz, bug, suwuklyklar we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdelerine gözegçilik etmek üçin ulanylýar.

2 Pnewmatik dolandyryş klapan häsiýetnamasy: V görnüşli klapan, pnewmatik hereketlendiriji, pozisiýa we beýleki esbaplar bilen dogry burç öwrüminiň gurluşy;mahsus akym aýratynlyklaryndan 100-e golaý bar;goşa rulman gurluşy, başlangyç momenti kiçi, ajaýyp duýgurlyk we tizlik datçikleri bilen;gyrkymyň kuwwaty.

Gysylan howa güýç çeşmesini ulanmak üçin 3 sany pnewmatik porşen ýerine ýetiriji edara, porşanyň hereketi arkaly awtomatiki derwezäniň klapanyny işletmek üçin 90 dereje öwrümine sebäp boldy.Onuň düzüm bölekleri: sazlaýjy bolt, ýerine ýetiriji korpus, krank mil, silindr blok, silindr, porşen, birleşdiriji çybyk şahasy, kardon şah.

4 pnewmatik gözegçilik klapanlarynyň iş prinsipi: ýerine ýetiriji guramalar we gözegçilik ediji guramalar tarapyndan pnewmatik gözegçilik klapan.Agencyerine ýetiriji edara, zyňylyşy öndürmek üçin dolandyryş signalynyň basyşyna görä hereketiň sazlaýyş mehanizmine itergi berýän zyňyş dolandyryş klapan bölekleridir.Klapan pnewmatik dolandyryş klapan sazlaýjy bölekler, suwuklygyň akymyny sazlaýan media sazlaýjy bilen göni aragatnaşyk saklaýar.

Esasy tehniki spesifikasiýa

Nominal diametri (mm)

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

Bahalandyrylan akym koeffisiýenti Kv

Deňdir göterim

3

6

10

16

25

40

63

100

160

250

400

630

 

Liner

4

7

11

18

28

44

69

110

176

275

440

690

Aktuator modeli

Göni hereket

PZMA-4

PZMA-5

PZMA-6

PZMA-7

 

Reaksiýa

PZMB-4

PZMB-5

PZMB-6

PZMB-7

Bahalandyrylan urgy L (mm)

16

25

40

60

Diafragma täsirli meýdan

280

400

600

1000

Nominal basyş PN (MPA)

1.6 2.5 4.0 6.3 10.0

Miras akymynyň häsiýetnamalary

Deň göterim 、 Liner

Miras aralygy

50:01:00

Howa çeşmesiniň signallarynyň diapazony

20 ~ 100、40 ~ 200、80 ~ 240

Gaz çeşmesiniň basyşy (Mpa)

0.14、0.25、0.28、0.4

Elektrik herekedi

Haýsy klapan gerek bolsa, zyňmak we urmak

Kuwwat naprýa .eniýesi

220V.AC 50Hz 380V.AC 50Hz (Üç faza)

Syzdyryjy synp

Softumşak möhür

VI synp ero Nol syzmak

 

Metal möhür

IV synp 、 V synp

Flanes birikmesi

PN1.6Mpa, klapan korpusynyň ýakynlygy PN≥4.0Mpa, klapan bedeniniň konkawiýasy

Bonokarky kapot görnüşi

Adaty görnüş

Korpus polat: -20 ~ 220 ° C ain Poslamaýan polatdan guýmak: -40 ~ 220 ° C.

 

Sowadyş görnüşi

Korpus polat: -29 ~ 425 ° C ain Poslamaýan polat: -60 ~ 450 ° C.

 

Kriogen

Poslamaýan polatdan guýma: -60 ~ -100 ° C 、 -100 ~ -196 ° C.

Esasy öndürijilik görkezijisi

No

Haryt

Standart görnüş

Sowuklama 、 kriogen görnüşi

1

Içerki säwlik< (%)

± 1

± 3

2

Tapawut tapawudy < (%)

1

3

3

Öli topar < (%)

0.4

1

4

Gelip-gidişiň gyşarmasy < (%)

± 1

± 2.5

5

Bahalandyrylan insult gyşarmasy < (%)

+2.5

+2.5

Üstünligimiz

1. Klapanlaryň 15 ýyllyk tejribesi
2. Önümiň yzygiderli hili we kemçilikli öndürijiligiň peselmegi
3. Bäsdeşler bilen deňeşdirilende çykdajylary ep-esli azaltmak
4. 1 ýyl kepillik möhleti

S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
J: Biz zawod.

S: Eltip beriş wagtyňyz näçe wagt?
J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 5-10 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa, 15-20 gün, mukdaryna görä.

S: Nusga berýärsiňizmi?Mugtmy ýa-da goşmaça?
J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

S: Töleg şertleriňiz nähili?
J: Töleg<= 1000USD, 100% öňünden.Töleg>= 1000USD, öňünden 30% T / T, iberilmezden ozal deňagramlylyk.
Başga bir soragyňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň