• banner

Poslamaýan polatdan gysgyç görnüşli gaty möhürleýji elektrik kebelek klapan

Poslamaýan polatdan gysgyç görnüşli gaty möhürleýji elektrik kebelek klapan

Gysga düşündiriş:

Elektrik kebelek klapan elektrik klapanlaryna we elektrik dolandyryş klapanlaryna degişlidir.Elektrik kebelek klapanynyň esasy birikdiriş usullary flanes görnüşi we wafli görnüşi;elektrik kebelek klapanynyň möhürleýji görnüşinde esasan rezin möhür we metal möhür bar.Elektrik kebelek klapan, güýç signaly arkaly kebelek klapan diskiniň açylmagyna we ýapylmagyna gözegçilik edip biler.Elektrik kebelek klapan kesilen klapan, dolandyryş klapan we turbageçiriji ulgamynyň barlag klapany hökmünde ulanylyp bilner.El bilen dolandyryş enjamy bilen, elektrik togy kesilensoň, ulanylyşyna täsir etmezlik üçin wagtlaýyn el bilen işledilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Işleýän elektrik üpjünçiligi adatça: AC220V, AC380V we ş.m. Giriş signaly: 4 ~ 20mA O-10v we beýleki gowşak elektrik signallary.Elektrik sazlaýjy herekete getiriji we klapan baldagy birleşdirilenden we çözülenden soň, elektrik energiýasy O ~ 90 ° bölekleýin aýlanmak üçin gaty kebelek klapan plastinkasyny herekete getiriji güýç hökmünde ulanylýar. Takyk gözegçilik etmek üçin senagat awtomatlaşdyryş dolandyryş ulgamyndan 4 ~ 20mA signal alyň. klapan açylyş derejesi, akym, temperatura we basyş ýaly dürli proses parametrlerini kadalaşdyrmak we gözegçilikde saklamak üçin.

1. gurluşyň görnüşi:

1) merkezi möhürlenen elektrik kebelek klapan

2) enteke-täk eksantrik möhürlenen elektrik kebelek klapan

3) Iki gezek eksantrik möhürlenen elektrik kebelek klapan

4) Üç sany eksantrik möhürli elektrik kebelek klapan

2. ýerüsti material görnüşini ýapmak:

1) Softumşak möhürlenen elektrik kebelek klapan

lts metal däl ýumşak material bilen metal däl ýumşak material kompozisiýasyna we gaty metal materialdan metal däl ýumşak material kompozisiýasyna möhür basmak.

2) metal gaty möhürli elektrik kebelek klapan

Möhürleýji tarapy gaty metaldan gaty metal materialdan durýar.

3.Göçürmek görnüşiniň görnüşi:

1) Elektrik kebelek klapanyny mejbury möhürlemek

Şeýle hem, klapan ýapylanda, oturgyç ýa-da plastinka çeýeligi döredilende, ýapyk möhürlenen elektrik kebelek klapan möhürleme gatnaşygy basyşy hökmünde hem bellidir;daşarky möhürlenen elektrik kebelek klapan, klapan wilkasyna ulanylýan tork bilen möhürleme gatnaşygy basyşy.

2) Basyşdan doldurylan möhürli elektrik kebelek klapan

Möhür basyşy, klapan oturgyjynda ýa-da plastinkada çydamly möhürleýji element bilen emele gelýär.

3) Elektrik kebelek klapanyny awtomatiki möhürlemek

Möhür basyşy orta basyş bilen awtomatiki usulda emele gelýär.

4. Işleýiş basyşynyň görnüşi:

1) Wakuum elektrik kebelek klapan

Iş basyşy adaty atmosfera basyşy elektrik kebelekden pesdir.

2) pes basyşly elektrik kebelek klapan

Nominal basyş s PN16

3) Orta basyşly elektrik kebelek klapan

PN25 ~ PN63 elektrik kebelek klapanynyň nominal basyşy.

4) pressureokary basyşly elektrik kebelek klapan.

Nominal basyş PN7O0 ~~ PN800 elektrik kebelek klapan.

5. Işleýiş temperaturasynyň görnüşi:

1) temperatureokary temperaturaly elektrik kebelek klapan.T> 450C elektrik kebelek klapan.

2) Orta temperatura elektrik kebelek klapan.120 ° ℃

3) Adaty temperatura elektrik kebelek klapan.-29C Kt <120 ° ℃ elektrik kebelek klapan.

4) Pes temperaturaly elektrik kebelek klapan.-100 ° ℃

5) Ultra pes temperaturaly elektrik kebelek klapan. Ts-100 for üçin elektrik kebelek klapan.

6. birikdiriş usulynyň görnüşi:

1) wafli görnüşli elektrik kebelek klapan

2) Flanes görnüşli elektrik kebelek klapan

3) Trunnion görnüşli elektrik kebelek klapan

4) kebşirlenen görnüşli elektrik kebelek klapan

Poslamaýan polat gysgyç görnüşi gaty möhürleýji elektrik kebelek klapan spesifikasiýasy

Nominal diametri: DN50 ~ 2000mm,

Nominal basyş: 1.0Mpa, 1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 6.4Mpa,

Baglanyşyk: gysyş birikmesi, flanes birikmesi

Vananyň beden görnüşi: göni guýulýan kebelek klapan

Gaplaň görnüşi: kebelek plastinka görnüşi

Akym aýratynlyklary: takmynan çalt açylyş

Möhürleýiş gurluşy: wafli kebelek klapan, flanes kebelek klapan

Möhür: metal gaty möhür

Möhürleýji halka: göwre uglerod polat, üweýişden poslamaýan polat öndürmek

Vananyň plastinkasynyň hili: Uglerod polat (WCB), poslamaýan polat 304, poslamaýan polat 316 we ş.m.

Beden materialy: Uglerod polat (WCB), poslamaýan polat 304, poslamaýan polat 316 we ş.m.

Ulanyş gerimi: gaz, suw, bug, ýag, poslaýjy serişde we ş.m.

Hereketiň diapazony: 0 ~ 90 dereje

Syzdyrmagyň mukdary: GB / T4213-92 görä, KV 10-4-e deňdir

Ulanylýan temperatura: Uglerod polat: -30 ° C ~ + 425 ° C, poslamaýan polat: -40 ° C ~ + 450 ° C,

Aktuator: Köp öwrümli elektrik gurnama, inçe kiçijik elektrik gurnama, QT akylly elektrik gurnama (partlama garşy görnüş we el bilen işleýän enjam bilen)

Elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesi: AC220V, AC380V, DC24V

Dolandyryş formasy: kommutasiýa görnüşi (iki pozisiýaly kommutasiýa dolandyryşy), akylly dolandyryş görnüşi (4-20mA analog signal dolandyryşy)

Daşky gurşawyň temperaturasy: -30 ° C ~ + 70 ° C.

Önümiň aýratynlyklary: giň amaly, ýokary temperaturada we ýokary basyşda ulanylyp bilner, sürtülme, poslama garşylyk, uzak ömri

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň