• banner

Elektrik üç taraplaýyn dolandyryş klapan

Elektrik üç taraplaýyn dolandyryş klapan

Gysga düşündiriş:

Elektrik birleşdiriji 3 taraplaýyn dolandyryş klapany birleşdiriji gurluşdyr we saýlamak üçin birleşdiriji we bölüji gurluşa eýe, elektrik birleşdiriji 3 taraplaýyn dolandyryş klapan goşa bahar ýadrosyny ýokary we aşaky gollanma gurluşyny kabul edýär, köp bahar hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylýar.Elektrik 3 taraplaýyn dolandyryş klapan iki toplumly iki taraplaýyn klapan çalşyp biler we basyşy, akym tizligini, temperaturany we suwuklyk derejesini sazlamak üçin köp halatlarda giňden ulanylýar.
Elektrik birleşdiriji 3 taraplaýyn dolandyryş klapan korpusynyň aşakdaky ýaly aýratynlyklary bar:
1. ykjam gurluş, ýeňil agram, duýgur hereket, pes basyşyň peselmegi, täze ýokary rugsat berilýän basyş, uly klapan kuwwaty, takyk akym aýratynlyklary we amatly tehniki hyzmat we ş.m.
2. Elektrik birleşdiriji 3 taraplaýyn dolandyryş klapany dürli iş şertlerinde, esasanam nebit senagatynyň ýylylyk çalşygynyň temperatura gözegçilik ulgamy we beýleki pudaklara awtomatiki gözegçilik üçin ulanylyp bilner.
3. Gapdal ugrukdyryjy, gowy durnuklylyk, yrgyldy ýok, pes sesli, elektrik birleşdiriji 3 taraplaýyn dolandyryş klapany ýokary basyş tapawudyny göterip bilýär, birikmek aňsat.
4. Nominal ululygy we basyş tapawudy pes bolsa-da, bölünişikde dolandyryş dolandyryş klapany ulanylyp bilner.Şeýle-de bolsa, nominal ululygy DN100-den ýokary we ýokary basyş tapawudy bolsa-da, dolandyryş klapanyny birleşdirmek we dolandyryş dolandyryş klapanyny çalşyp bolmaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üç taraplaýyn elektrik dolandyryş klapan hereketlendirijisiniň spesifikasiýasy

Elektrik 3 taraplaýyn dolandyryş klapan
\ Usuly ýazyň
Elektrik herekedi
  3810L seriýasy
  Akylly integrirlenen görnüş
Ulanylyşy Düzgünleşdirmek
Howa üpjünçiligi basyşy ýa-da elektrik üpjünçiligi naprýa .eniýesi Kuwwaty: AC 200V ± 10% 50Hz
Powera-da kuwwat: AC 380V ± 10% 50Hz
Baglaýjy Adaty görnüşi: kabel girelgesi 2-PF (G1 / 2)
Partlaýjy subutnama: Gorag penjek PF (G3 / 4))
Göni hereket Giriş signalynyň ýokarlanmagy, baldagyň aşak düşmegi, klapan ýapylmagy.
Reaksiýa Giriş signalynyň ýokarlanmagy, baga çykmak, klapan açyk.
Giriş signaly Giriş / çykyş420mA.DC
Lag ≤0.8% FS
Çyzykly görnüş ≤ + 1% FS
Daşky gurşawyň temperaturasy Standart görnüşi: -10 ℃+60
Kosmos gyzdyryjy bilen: -35 ℃+60
Partlaýjy subutnama: -10 ℃+40
Elektrik 3 taraplaýyn dolandyryş klapan
Garnituralar
Kosmos gyzdyryjy (adaty görnüş)
Standart däl esbaplar, ýöriteleşdirilen bellikler gerek.

Üç taraplaýyn dolandyryş klapan tehniki parametri

Nominal diametri DN (mm) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
Bahalandyrylan akym faktory (KV) Baglanyşyk 8.5 13 21 34 53 85 135 210 340 535
  Paýlaýjy 8.5 13 21 34 53 85 135 210 340 535
    “Confluence System” -iň ýerine bolup biler          
Bahalandyrylan urgy L (mm) 16 25 40 60
Diafragma işjeň meýdany Ae (c m 2) 280 400 600 1000
Nominal basyş PN (Mpa) 1.6 4.0 6.4
Miras akymynyň häsiýetnamasy Göni çyzyk, Parabola
Mirasyň sazlanylýan bahasy R. 30
Işleýiş temperaturasy t (° C) Adaty: guýma demir -20 ~ 200 guýma polat -40 ~ 250 poslamaýan polat -60 ~ 250

Atylylygyň ýaýramagy: Döküm polat -40 ~ 450 Poslamaýan polatdan -60 ~ 450

Iki mediýa temperaturasynyň tapawudy t (° C) Döküm demir≤ 150 guýma polat, poslamaýan polat 200
Bellik aralygy Pr (kPa) 40 ~ 200
Ganly basyş Ps (MPa) 0,14 ~ 0.4
Rugsat syzdyryş derejesi 10 -4 X klapan bahalandyrylan kuwwat
Rugsat basyş aralygy P (MPa) 0.86 0.75 0.48 0.31 0.27 0.18 0.11 0.12 0.09 0.05

 

Üç taraplaýyn elektrik dolandyryş klapan gurluşy

Electric three way contr (

Üç taraplaýyn elektrik dolandyryş klapan akymynyň ugry

Electric three way contr (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň